tarieven

De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. 

Dat betekent dat de logopedische begeleiding die u vanuit de praktijk ontvangt, wordt vergoed vanuit de basisverzekering minus het eigen risico.

Voor een aan huis behandeling is toestemming van een arts nodig. 

 

 

wetgeving en privacy policy

Rechten en plichten

De wet op de geneeskindige behandelingsovereenkomst, de WGBO, ligt aan de basis van alle zorgverlening. In deze wet staan de rechten en de plichten van de cliënten die zorg ontvangen. 

De privacy policy van de praktijk is up to date en voldoet aan de eisen van de Europese wet de Algemene Verordening Gegevens, de AVG.

Identificatieplicht

Wanneer je medische en paramedische zorg ontvangt, geldt er een identificatieplicht. Neem dus een geldig identificatiebewijs: paspoort, rijbewijs of een IDkaart.  De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen. Het Burger Service Nummer wordt overgenomen en gecontroleerd. Het nummer van het identiteitsbewijswordt ook genoteerd. De overheid wil met deze identificatieplicht de fraude in de zorg tegengaan.

Privacy

In de praktijk wordt zorgvuldig omgegaan met de persoonlijke informatie.

Zonder je toestemming zullen onderzoeks- en behandelgegevens niet worden doorgegeven aan derden. Je wordt gevraagd naar toestemming en deze geef je door een behandelovereenkomst te ondertekenen. Wanneer het in het belang is van de begeleiding, zal er met je instemming overleg plaatsvinden met derden. 

De patiënt- en behandelgegevens blijven 15 jaar bewaard. 

Klachtenregeling logopedie

Heb je klachten over het logopedisch onderzoek of over de behandeling, dan vind ik het fijn en vanzelfsprekend dat je daarover met mij wil spreken. Ik hoop dat we er samen uitkomen. Mocht je toch verder willen met je klacht, dan kun je terecht bij het Klachtenloket Paramedici. 

Het klachtenrecht is vastgelegd in de Wkkgz. De klachtenregeling van de NVLF is hieraan verbonden. Ik volg deze klachtenregeling. In de wachtkamer kun je hier meer over lezen. 

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Als zorgverlener kan ik te maken krijgen met huiselijk geweld of kindermishandeling. Dit brengt extra zorg met zich mee. Bij de overheid is de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ontwikkeld. Beroepskrachten, waaronder logopedisten, zijn verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Een meldcode beschrijft in vijf stappen wat een zorgverlener moet doen wanneer huiselijk geweld of kindermishandeling wordt vermoed. De NVLF heeft een eigen meldcode opgesteld, die ik als logopedist volg. 

registraties

   lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie

 geregistreerd lid in het Kwaliteitsregister Paramedici

 kwaliteitsgeregistreerde praktijk met certificaat behaald bij KIWA

 de praktijk is Direct Toegankelijk. Bekijk of uw zorgverzekeraar Directe Toegankelijkheid Logopedie heeft ingekocht. 

 Lid van de VMBN, categorie 1

 Geregisteerd lid CRKBO docent

Logopedist verbonden aan het ONCOCARE CENTRUM afdeling Haarlem

Logopedist verbonden aan BLOK, Betrokken Logopedist Kennemerland

Logopedist-stemtherapeut deelnemer aan de Landelijke Stemkring Utrecht

De praktijk Michelle Overdorp maakt deel uit van het landelijk netwerk Stemplatform.